En kunsthistoriker kan bistå med å beskrive og vurdere inventarets kunst- kulturhistoriske verdier og si noe om hvor sjelden en gjenstand er, hva den har vært brukt til og hvilken betydning og meningsinnhold den har. Dette er nyttig når man skal få oversikt over kirkeinventaret og er et grunnlag for å jobbe systematisk med forvaltningen av det. Kunsthistorikere har som regel ulike spesialiseringer og noen jobber spesielt med ulike typer kirkeinventar eller med inventartyper som man ofte finner i kirker.

Kunsthistorikere som jobber spesielt med kirkekunst- og inventar finner man på en rekke institusjoner, for eksempel

Institutt for kunst – og medievitenskap på NTNU

Norsk Folkemuseum

Riksantikvaren

Fortidsminneforeningen

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitet i Oslo

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Universitetsmuseet i Bergen